Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като раздел V „Придобиване на недвижими имоти“ се допълва със следния имот: място с площ от 171 кв.м., представляващо част от имот пл. №3, целият с площ от 545 кв.м., попадащ в УПИ I-3, квартал 18 по подробния устройствен план на село Томпсън.  

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №1389/24.09.2019 г.

 

 

 

Share