ОДОБРЕН ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ГРАД СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Със Заповед № 1518 от 18.10.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1389/24.09.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв.42 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI486 и V485 и между УПИ VI486 и II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, като същите се поставят по имотните граници  на имот пл. № 486, съгласно графичната част от проекта–ПР.

Свали прикачените файлове:

Share