Обява от Общинска служба Земеделие

Общинска служба по земеделие – гр. Своге на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи с НТП – пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ въз основа на подадените декларации по чл.69, заявления по чл.70 и заявления по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Своге.

Регистъра съдържа данни за:

-номерата на имотите по кадастралната карта, площта, категорията, начинът на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;

-имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предварителните регистри се намират в общинската служба по земеделие – гр. Своге – адрес: гр. Своге, ул.“Ал. Стамболийски1 №3, ет.3

 

Share