Дневен ред за заседание на Общински съвет 26.04.2013 година

април 22, 2013
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7

Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85, Fax: + 359 726/2 52 73

e-mail: predsedatel@abv.bg

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на  26.04.2013г./петък/ от 9.30 часа в Конферентаната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на Общинския съвет – Своге при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно удостояване на Кирил Крумов Йорданов със звание “Почетен гражданин на  град Своге”.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

2. Предложение относно приемане структурата на общинската администрация,

считано от 01.05.2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 

3.Приемане на годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2012г. на “ВЕЦ – Своге”АД.

ВНОСИТЕЛ:Александър Манолов – председател на Общински съвет-Своге

 

4.Приемане на годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2012г. на “МБАЛ– Своге” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет-Своге

 

5. Приемане на годишен финансов отчет от дейността на “Спортист – Скала” ЕООД Своге и анализ за финансовото състояние на дружеството за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет-Своге

 

6.Предложение относно приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

7.Предложение относно промяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

8. Предложение относно избор на представител на Община Своге в Общото събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” София АД.

ВНОСИТЕЛ: Александър Манолов – председател на Общински съвет-Своге

 

9.Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 30.04.2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

10.Предложение относно вътрешни компенсирани промени на поименното разпределение  на средствата по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи, за придобиване на земя и за проучвателни, и проектни работи през 2013г. на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

11. Предложение относно съгласуване на основание чл.21, ал.1, т.11, вр. с т.8 от ЗМСМА на искане за ЧИ на ПУП на с. Церово за разделяне на съсобствен на Рангел Сандов Белчев, насл. на Илия Ал. Белчев и насл. на Люба Сандова Панчева УПИ (п.) III “ Ресторант” в кв.36 на три нови УПИ с ново предназначение за ниско свободно жилищно застрояване, при което се обособява нов озеленителен терен при съществуващата стара селска чешма (“Студената чешма”) на с. Церово на границата с улица О.Т.73-76 (ул.”Гурко”).

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

12.Предложение относно одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ и издаване разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ, с цел промяна функционалното предназначение на поземлен имот.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

13.Предложение относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с № 019002, находящ се в с. Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

14.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. с три броя помещения с обща площ от 68 кв.м., попадащи в УПИ № IV – 342 “ За болница”, кв. 54 по ПУП на гр. Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

15.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. в Раздел I “Продажба” с 36 кв.м, придаваеми към УПИ № I-389 от кв. № 55 от ПУП на гр. Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

16. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. в Раздел I “продажба” с имот № 000393, находящ се в с.Реброво, местност “Коритчето”.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

17.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2013г. в Раздел I “Продажба” с 28 кв. м., придаваеми към УПИ №V – 68 от кв. № 4 от ПУП на с. Батулия.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

18.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г. в раздел I “Продажба” с 3 кв.м., придаваеми към УПИ № IX – 60 от кв. № 3 от ПУП на с. Батулия.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

19.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.  и отдаване под наем на  78 имота.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

20.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.  и отдаване под наем на   имои, находящи се в с. Брезовдол и с.Буковец.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

21.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.  и отдаване под наем на   имоти, находящи се в с.Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

22.Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.  и отдаване под наем на   имои, находящи се в с. Заноге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков – кмет на Община Своге

 

23. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/Александър Манолов/

 

 

Заседания на постоянните комисии:

1.Съвместно заседание на ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по законност, местно самоуправление и нормативна уредба и ПК по здравеопазване, социална политика и околна среда /само по отношение отчета на “МБАЛ –Своге”АД / – 23.04.2013г. /вторник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Своге.

2. Заседание на ПК по устройство на територията, общинска собственост и търгове по ЗОП – 22.04.2013г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Община Своге.

Share/Bookmark