Покана

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На 02.12.2019 г. /понеделник/, от 16.00 часа, в читалище „Иван Вазов“ гр. Костинброд, ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на основните цели и дейности по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“, включващо общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирано от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Share