Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59  

Предложение за откриване на процедура за замяна на имот – общинска     собственост, срещу имот, собственост на Вена Величкова Спасова

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 4  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

О Б Я В Л Е Н И Е

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ВЕНА ВЕЛИЧКОВА СПАСОВА, А ИМЕННО:

65 кв.м., представляващи част от УПИ VIII-2049 в квартал 156 по подробния устройствен план на гр. Своге, област Софийска,

СРЕЩУ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, А ИМЕННО:

65 кв.м., представляващи част от УПИ IV-„Озеленяване“ в квартал 156 по подробния устройствен план на гр. Своге, област Софийска.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share