Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7
телефон 0726 / 85; е
– mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59 

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№07/26.11.2019г. 

ДО:   ,, Тръст Монюмънт ‘‘ ЕООД                

 (име/наименование на задължено лице) 

ЕИК по Булстат:    147172043

Адрес за кореспондеция: гр. Бургас, ул.,,Булаир‘‘ № 9, ет. 6,

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр. Бургас, ул.,,Булаир‘‘ № 9, ет. 6

Представлявано от: ШАЛА НАРУЕЙ НОСРАТИ                                 

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 0132-1/19.07.2019г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

 

Дата на поставяне:29.11.2019г..

 

Дата на сваляне:

 

Share