Одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед №1801 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за присъединяване на имот пл.№ 2415, попадащ в урегулиран поземлен имот (УПИ) “За озеленяване и водни площи“ към УПИ IV1483 и създаване на нов УПИ IV1483,2415 с предназначение „За търговска и складова дейност“, и изменение на регулационните линии на УПИ “За озеленяване и водни площи“ в квартал 174,  и проект за изменение на Плана за застрояване (ПЗ), с който се предвижда за новия УПИ – основно, свободно застрояване, нова Устройствена зона – Предимно производствена (Пп), с устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.≤80%, Интензивност на застрояване, Кинт. ≤ 2,5 и Озеленена площ, Позел. ≥ 20%, съгласно графичните части от проекта–ПР и ПЗ.

Свали прикачените файлове:

  • pdf Скица 1
    Date added: декември 3, 2019 03/12/2019 6:55:22 PM File size: 587 KB Downloads: 36
  • pdf Скица 2
    Date added: декември 3, 2019 03/12/2019 6:55:23 PM File size: 493 KB Downloads: 33
Share