Одобрен проект за изменение на ПУП – Ппроект за изменение на плана за регулация и застрояване, мах.“Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска

Със заповед №1800 от 02.12.2019г. е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП)  на мах. „Размерица и др.“, село Лесков дол, община Своге, област Софийска, кв. 4 – проект за изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I512, II512 и III512, изразяващо се в създаване на нови УПИ I595 и X596 за имоти пл. №№ 595 и 596, създаване на нови УПИ II512 и III512, урегулиране на частта от имот пл. №512 с площ 3030 кв.м, като се създават нови УПИ  XI512 и XII512 и отразяване на уличнорегулационните линии на улица с о.т. 4-47-48-49 с плътни линии, с предвидено за новите УПИ свободно застрояване, с ниска височина и устройствена зона за Жилищно строителство (Жм), с устройствени показатели: Плътност на застрояване,Пзастр≤60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤1,2  и Озеленена площ, Позел. ≥ 40%, съгласно графичните части от проекта–ПР и ПЗ.

Свали прикачените файлове:

  • pdf Скица 1
    Date added: декември 3, 2019 03/12/2019 6:58:11 PM File size: 670 KB Downloads: 42
  • pdf Скица 2
    Date added: декември 3, 2019 03/12/2019 6:58:12 PM File size: 525 KB Downloads: 41
Share