Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх №94-И-51 Дата…………….2020г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ….109…/…29.01.…2019г. е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащ ПУП-ПР и ПЗ на с. Церово, община Своге за изместване на част от регулационните линии на УПИ VI-99,100,101,102, кв.14 по имотните граници на собствени имоти пл.№№ 100 и 101: на част от източната регул. линия на УПИ VI-99.100,101,102 – по имотната между имоти пл.№№ 100, 101 и 103, и на североизточната рег.линия – по имотната между имоти пл.№№ 99 и 100, с изключване от границите на УПИ на включените в него 6кв.м от им.пл.№ 103 и 66кв.м от им.пл.№ 99, чрез обособяването им в озеленителен терен, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания. 

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на общината” при община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share