Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх №94-П-240 Дата…………….2020г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ……………………….2020г. е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащ ПУП-ПР и ПЗ на с. Церово, община Своге за за разделяне на съсобствен УПИ III-337, кв.31 на два, с обща рег.граница по калканната стена на масивната двует. жилищна сграда-близнак (южен и северен), с установяване устройствена зона от разновидност Жм за свързано осн. жилищно застрояване, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания.

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на общината” при община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share