Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх №94-Ф-3/94-Ф-4/18г./ Дата…………….2020г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че с Решение № 774 от Протокол №56/19.12.2018г., Общинският съвет – Своге е дал разрешение да се изработи чрез възлагане Проект за ПУП – План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с проектен ид.30329.19.9907 – част от ПИ ид.30329.19.99, м.„Ниска могила/ Стубело“ по КККР за неурбанизираната територия на земл. с. Заноге, за изграждане на Жилищна сграда, с установяване за него на устройствена зона Жм (Предимно ниско жилищно застрояване), със съответните застроителни показатели. 

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на територията” при община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ: ………………..

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share