Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  ПУП- ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (ПУР), ГРАД СВОГЕ, ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА 

С Решение № 22 от Протокол №3 от 04.12.2019г. на Общински съвет – гр. Своге е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – Проект за изменение на Плана за улична регулация (ПУР) за намаляване ширината на улица в участъка от о.т.962 до о.т.964 между квартали 143 и 148 и изменение на уличнорегулационните линии на прилежащите към нея урегулирани поземлени имоти (УПИ) VII1702, XII1703, VIII1703 и IX1707 в кв.143 и на УПИ XI1675 в кв. 148,  като същите да съвпаднат със съществуващите на място огради (подпорни стени) и реализираната улица.

Свали прикачените файлове:

  • jpg Скица
    Date added: януари 13, 2020 13/01/2020 7:10:18 PM File size: 682 KB Downloads: 21
Share