Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                    

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-Н-242   13.01.2020год.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед № 45/13.01.2020г. е наредено служебно да се изработи проект за Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на геозащитни съоръжения в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-За озеленяване в кв.55 и на прилежащите на кв.55 улици с о.т. 440-439-438-437 и о.т. 437-1203, град Своге, община Своге, Софийска област.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

 

 

Share