Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. в раздел IV „Под наем“ със земеделски земи

Share