Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

    

О  Б  Я  В  Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 

Община Своге, обл. Софийска на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед

№ 93/21.01.2020 год. на Кмета на Община Своге

Обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен счетоводител при следните условия:         

 1. Минимални:
 • степен на образование – бакалавър
 • специалност – Счетоводство и контрол, Икономика, Финанси
 • професионален опит – 3 години и/или ІV младши ранг
 • минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 610,00 лв.

   Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

2.Специфични:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Комуникативна компетентност
 • Професионална компетентност
 • Фокус към клиента
 • Дигитална компетентност         

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: 

 • Решаване на тест
 • Провеждане на интервю

ІІІ. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

  1. Декларация от лицето, че:

a) е навършило пълнолетие и е:

 • български гражданин;
 • гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;
 • гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на Конфедерация Швейцария;

     б) не е поставено под запрещение;

     в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

     г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Главен счетоводител;         

 1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;    
 1. Автобиография;           
 1. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

ІV. Документите по т.ІV да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на община Своге, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски №7, в 14-дневен срок от публикуване на обявата.

Документите по т. ІV може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението (Приложение № 3)  и декларацията по т. IV, 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

V. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на административната сграда.

VІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 – Главен счетоводител Осъществяване на непосредствено ръководство, организация и реализиране на вътрешно-финансовия контрол. Следене за спазване на финансовата и платежна дисциплина, оформянето на официалните и първичните счетоводни документи, извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по дейността на счетоводството, следене за редовното извършване на инвентаризации и редовното отразяване на резултатите от тях. Ръководене и организиране на счетоводната отчетност, полагане грижи за оптимизиране на счетоводните операции и осигуряване на всички стопански операции, свързани с разплащания и счетоводното им отчитане. Организиране и ръководене на процеса по разплащане на кредитори и длъжници на общината, уреждане отношенията с държавния и общинския бюджет, банковите институции и осигурителните учреждения. Следене за законосъобразното архивиране на отчетните документи, а също и предаването в съответните срокове на необходимата документация към оправомощените органи. Осигуряване и следене за своевременното подаване на изчерпателна счетоводна информация на ръководството на общината.     

За контакти: Юрисконсулт ЧР – Радостина Болгурева, тел. 0726/85, в.34 

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share