Съобщение от Дирекция „Местни данъци и такси“

ОБЩИНА СВОГЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул.“Ал. Стамболийски“  № 7
телефон 0726 / 85; е
– mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /220-59

 ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№08/28.01.2020г. 

ДО:   ,, Tера Импорт Експорт ‘‘ ЕООД  

ЕИК по Булстат:    202284359

Адрес за кореспондеция: гр. Своге, общ.Своге,  ул.,,Зли дол‘‘ № 2,

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр. Своге, общ.Своге,  ул.,,Зли дол‘‘ № 2

Представлявано от: НАЙДЕН АНДРЕЕВ НАЙДЕНОВ                                 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № PS000513/05.09.2019г., издаден от Община Благоевград.         

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне: 28.01.2020г.

Дата на сваляне:

Share