Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, село Бов, община Своге, област Софийска

Със заповед № 62 от 15.01.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-364/1983г. ЗРП на с. Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение на УПИ XI-114, кв.24 по имотни граница на имот планоснимачен № 114: от северозапад-за присъединяване на частта, с площ от 42 кв.м от имот пл. № 114, определен за озеленителен терен, и от юг-за изместване общата граница между УПИ XI-114 и УПИ X-116 по съществуваща подпорна стена-имотна граница между имоти пл. №№ 114 и 166 за изключване на придаваемите се 45.00 кв.м от УПИ XI-114, по плана на с.Бов, община Своге, област Софийска, съгласно кафявите и зелени щрихи от графичната част на Проекта за ИПР

 

Share