О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59 

Предложение за откриване на процедура за замяна на имот – общинска     собственост, срещу имот, собственост на Делян Петров Атанасов и Занка Руменова Атанасова 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

О Б Я В Л Е Н И Е 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЕЛЯН ПЕТРОВ АТАНАСОВ И ЗАНКА РУМЕНОВА АТАНАСОВА, А ИМЕННО:

48,00 кв.м., представляващи част от имот пл. №678, находящ се в квартал 22 по подробния устройствен план на село Церово, община Своге, област Софийска,

СРЕЩУ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, А ИМЕННО:

23,00 кв.м., представляващи придадени по регулация към УПИ І-678, находящ се в квартал 22 по подробния устройствен план на село Церово, община Своге, област Софийска.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share