Съобщение за заповед за одобряване на Проект за изменение на действащ ПУП на с. Церово, кв. 31, делба на УПИ III-337

Share