Обявление за проект за изменение и допълнение на Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg.

Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срока за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Намаляването на срока за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации се налага поради необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт, свързани с кандидатстването и приема в общинските детски градини. Подаването на писмените заявления, съгласно действащата Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге е препоръчително да се извършва във срока от 1 март до 30 април. За да бъдат спазени сроковете по дейностите, свързани с приема на деца в детските градини срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет Своге изменя и допълва Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге, както следва:

А. В глава четвърта „Условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски  градини при целодневна организация на предучилищното образование, Раздел първи „Общи разпоредби“

  1. в чл. 9, ал. 2 се създава нова т. 5:

„т. 5. Разновъзрастови групи с подгрупи (2-4 годишни и 5-6-7 годишни деца) – в детски градини с 1 група.“

  1. чл. 10 придобива следната редакция:

„Чл. 10 Броят на групите и броят на децата в група в общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, съгл. чл. 60 от Закона за предучилищно и училищно образование.“.

Б. В глава четвърта „Условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски  градини при целодневна организация на предучилищното образование, Раздел втори „Кандидатстване, класиране и записване“

  1. в чл. 14, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция:

„1. Деца, с настоящ/постоянен адрес в прилежащия район на детската градина.

а) Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация 1 и повече години.

б) Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация по-малко от 1 година.

в) Деца постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация към момента на подаване на документи в ДГ.

Взима се предвид по-благоприятният адрес за кандидатстване.“.

  1. в чл. 14, ал. 1, т. 2 придобива следната редакция:

„2. Деца, със заболявания, удостоверени с документ на здравните органи по реда на Наредба за медицинската експертиза.“.

  1. в чл. 14, ал. 3, предложение 1 придобива следната редакция:

„1. а) Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация 1 и повече години – 9 точки;

б) Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация по-малко от 1 година – 2 точки;

в) Деца постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина, с адресна регистрация към момента на подаване на документи в ДГ –  1 точка.“.  

М О Т И В И

към

проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

За осъществяване на приема на деца в общинските детски градини и в частност детските градини в град Своге водещ критерий е близостта по местоживеене до детската градина. Поради липса на райониране, все по-трудно става класирането на всички желаещи да посещават конкретна детска градина.

Налага се да се диференцира „критерий“ за адресна регистрация, за да могат с предимство и най-много точки да се класират децата, чийто адрес е в района на детската градина и не е променян от раждането им.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

– законосъобразност на прилаганите текстове.

– постигне на гъвкавост, прозрачност и публичност при организацията на приема в общинските детски градини.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share