Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – проект за изменение на плана за регулация и застрояване, град Своге, община Своге, област Софийска

Със заповед № 223 от 14.02.2020г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.133 – проект за изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ), който се състои в: за частта от имот пл.№ 2308, включена в УПИ VI-За озеленяване, се създава самостоятелен УПИ XXI-2308, с площ от 799 кв.м, с предвидено за новопроектирания УПИ свободно застрояване, с ниска височина и устройствена зона за Жилищно строителство (Жм), с устройствени показатели: Плътност на застрояване,Пзастр≤ 60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤ 1,2  и Озеленена площ, Позел. ≥40% , съгласно графичните части от проекта–ПР и ПЗ.

Свали прикачените файлове:

Share