Обява за инвестиционно предложение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията  и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕТ „ДАР – 98 – БОЖИДАР ЗАНКОВ“; ЕИК: 122063716;

Седалище и адрес на управление: град Своге, 2260, ул. „Каменярска“ № 4, община Своге, област София.

Божидар Занков – Управител (представляващ фирмата),

С Ъ О Б Щ А В А

на    засегнатото    население,    че    има    инвестиционно    предложение    за:

„Водовземане от съществуващ шахтов кладенец в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, област София, по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за управление – Дунавски район – град Плевен – за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка и площадка на обекта (автосервиз и автомивка) в УПИ № VIII- 1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, община Своге, област София“.

Местоположение: Обектът и шахтовият кладенец са съществуващи. Шахтовият кладенец се е ползвал по Разрешително № 11590891 / 05.12.2013г. с титуляр ЕТ „ДАР – 98 – Божидар Занков“, за което предстои подновяване.

Шахтовият кладенец се намира в УПИ № ІV-1164, кв.75, град Своге, ЕКАТТЕ 65869, община Своге, област София, а „Автосервизът и автомивка“ в УПИ № VIII-1164, кв.75, гр.Своге, ЕКТТЕ 65869, община Своге, област София“.

Настоящото уведомление е във връзка с желанието на собственика да поднови разрешителното и изискванията на Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба.

За имота, на който е изграден кладенецът е издадена Скица № 207 от 2006г. от Община Своге. Имотът е с площ 910 m2  и начин на трайно ползване: „Забскладова, промишлена и търговска дейност“. Собственост е на частно лице, съгласно Нотариален акт № 148, том VI, рег. № 2668, дело № 1105 от 2005г.

За имота, на който са изградени „Автосервиз с Автомивка“ е издадена Скица

№ 49 от 2006г. от Община Своге. Имотът е с площ 810 m2 и начин на трайно ползване: „За складова, промишлена и търговска дейност“. Собственост е на частно лице, съгласно Нотариален акт № 147, том VI, рег. № 2667, дело № 1104 от 2005г.

Шахтовият кладенец е изграден с бетонни пръстени. Експлоатира кватернерния водоносен хоризонт, част от ПВТ: Карстови води в Годечкия масив (код BG1G0000ТJK046).

Шахтовият кладенец е разположен на територията на описания имот и е с географски координати WGS-84: N 42° 57′ 55,50″; E 23° 20′ 47,20″.

За контакти: град Своге, 2260, ул. „Каменярска“ № 4, община Своге, област София; Божидар Занков – GSM: 0888 425 590;

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org.

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Дата: 14.02.2020г.                                Уведомител: ……………………

( Божидар Занков – Управител )

Share