Обявление за проект на наредба за отмяна на наредба за пожарна безопасност

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 28 и при спазване изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, и чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс 

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет Своге приема Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге (приета с Решение № 61 по Протокол № 05 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 03.2010 г.) със следното съдържание:

„§1. Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге (приета с Решение № 61 по Протокол № 05 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 11.03.2010 г.) се отменя.”

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС Своге да изпрати заверен препис от решението на Общински съвет за обнародване на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге във вестник „Своге 7” след влизане на решението в сила.

ВНОСИТЕЛ:

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО

 

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

І. Причини, налагащи отмяната на подзаконовия нормативен акт:

Пред Административен съд – София област по протест на прокурор от Софийска окръжна прокуратура е образувано адм.д. № 167/2020 г. против Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге.

 Наредба за пожарна безопасност на територията на община Своге е приета с Решение № 61 по Протокол № 05 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 11.03.2010 г. С наредбата са регламентирани обществени отношения, които са уредени в нормативен акт от по-висока степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация.

Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общинските съвети имат нормотворческа компетентност, но ограничена по териториален и предметен обхват. Общинските съвети приемат нормативни актове – правилници и наредби, с които уреждат обществени отношения с местно значение, т.е. същите са териториални нормотворчески органи с обща компетентност. Не всеки въпрос в неговия локален аспект може да стане предмет на уредба на нормативен акт, приет от общински съвет. Съгласно ал. 3 на чл. 76 АПК, общинските съвети имат право да издават нормативни актове, с които да уреждат обществените отношения от местно значение, но съобразно нормативни актове от по-висока степен. В така ограничената тяхна  нормотворческа  компетентност не се включва материята, по която има създадена регламентация, приложима на територията на цялата държава, т.е. общинските съвети не разполагат с правомощия, които да ги овластяват да преуреждат материя, уредена с общ за страната нормативен акт. Следователно въпрос,  уреден  и от общински съвет при наличие на нормативна уредба от по-висока степен, е решен от некомпетентен орган, което е порок, обуславящ нищожност на издадения акт.

Отношенията, касаещи материята за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуациина територията на страната е уредена в Закона за министерство на вътрешните работи и Закона за защита при бедствия, в които не се съдържат норми, делегиращи правомощия на органите на местна власт по приемане на подзаконови нормативни актове. Т. е. недопустимо е общинския съвет да провежда своя собствена политика в тази област, респективно да урегулира тези отношения с наредба на местно ниво.

ІІ. Цели, които се поставят:

  • Отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство;
  • Актуализиране на нормативната база на Община Своге.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането

  • Не са необходими финансови или средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

  • Привеждане в съответствие на нормативни актове с действащия Закона за министерство на вътрешните работи и Закона за защита при бедствия.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
  • Отмяната не противоречи на правото на европейския съюз.
Принтирай страницата Принтирай страницата
Share