Обява за длъжността „Еколог”

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e- mail: kmet@svoge.bg

О Б Я В А

за длъжността „ЕКОЛОГ” НА ОБЩИНА СВОГЕ

I.Място на работа – Община Своге, гр. Своге

II.Изисквания към кандидатите:

 1. Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалността „Екология“ или сходна, с професионална квалификация „Еколог“.
 2. Дипломата за висше образование трябва да е издадена от акредитирано висше училище.
 3. Кандидатите трябва да притежават компютърна грамотност.
 4. Професионален опит ще се счита за предимство.

III. Необходими документи за кандидатстване :

 1. Кандидатите за длъжността „Еколог“ представят следните документи:

а/  Заявление/молба за започване на работа, с посочени три имена, адрес и телефон за кореспонденция;

 а/  Автобиография /европейски формат/;

б/ Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, документи за компютърна грамотност /копия/, ако има налични;

 в/ Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж /копие/;

г/ Копия от други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

 1. Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.
 2. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници и да са оформени до датата на подаване на документите.
 3. Документите се подават в административната сграда на община Своге – Деловодство, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски №7. Телефон за справки: 0888202845 – тел. 0726/ 85, в. 34.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

/съгласно заповед № 341/06.03.2020г./

Свали прикачените файлове:

 • pdf Обява
  Date added: март 10, 2020 10/03/2020 3:55:00 PM File size: 192 KB Downloads: 49
Share