Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет на 13.03.2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg 

Изх. № 17/13.03.2020 година 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 16.03.2020 г. /понеделник/ от 17.30 часа в заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общинския съвет – Своге при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Предложение относно одобряване на партнъортсво във връзка с кандидатстване на Община Своге с проектно предложение „Традиционни изкуства и съвременен екстрийм фест“ ( „Traditional arts and new extreme fest”)  по ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“,ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Валентин. Михайлов –   ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС СВОГЕ:

                        /ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ/ 

Заседания на Постоянните комисии към Общински съвет 

ПК по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, сигурност и обществен ред

16.03.2020 г. /понеделник/ –  17.00 часа – Заседателната зала на Община Своге

 

Share