Предложение до общинския съвет

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

От ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ общински съветник

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет Своге да приеме следното решение:

            1/Създава нов & 37 на Наредбата за данъците,таксите и цени на услуги на Община Своге както следва:

            За данъчната 2020 година срокът по чл.15 ал.2 от Наредбата следва да се счита 30.06.2020 година.

            2/На основание чл. 60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Вносител:………………..

/Веселин Запрянов/

Share