Предложение за решение относно промяна Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Share