Обявление за проект на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И: 

Общински съвет Своге приема Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге. 

М О Т И В И

към

проекта на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Приемането на нова Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге се основава единствено на констатираната необходимост от спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. През 2012 г. е възложена направа на нов уеб сайт на Община Своге. Старото съдържание е мигрирано към новата платформа, но не е запазена информация за това кое кога е качено. По този начин към настоящия момент няма как да се докаже спазването на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове по отношение на наредби приети преди 2012 г., каквато е и Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге е приета с Решение № 4 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 31.01.2008 г.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

– законосъобразност на прилаганите текстове.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Своге да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на община Своге и предвид кратките срокове за разглеждане на протеста в открито съдебно заседание от Административен съд – София област.

ВНОСИТЕЛ: /п/

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 341/06.03.2020 г.

 

Свали прикачените файлове:

Share