Обява от Общинска служба земеделие – гр.Своге

31.07.2020г. Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ В Общинска служба по земеделие – гр. Своге НА ДЕКЛАРАЦИИ  И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37В ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021г. 

ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.69 ОТ ППЗСПЗЗ, А ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ, ЗАЕДНО С КОПИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ.

Share