Съобщение до собственици на имоти относно издадена заповед №1316/02.09.2020год.

Изх. № 94-А-118

Дата 03.09.2020год.

ДО
ОГНЯН МОСКОВ УЗУНОВ
гр.Своге, кв.Орлин“ №25
съсобственик на имот засягащ се от
прокарването на временен път
 
 ДО
ИВАЙЛО УЗУНОВ
гр.Своге, кв.Орлин“ №25
съсобственик на имот засягащ се от
прокарването на временен път

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ
с пл.сн.№1829, 1826, 1822, 1821, 1820,1862
1842, 1854, 2139, 1856, 1859, 1861 и др.
попадащ в мах.“Орлин“, град Своге 

Относно: Издадена заповед №1316/02.09.2020год. на Кмета на Община Своге, за прокарване на временен път по проектирано трасе с ОТ 28-27-26-25-24-23-22-21-19-18-17-15-14-13-12-11, при условията на чл.16а от ЗУТ на имот с идентификатор 65869.31.9901, вид на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, част от одобрен с решение №84/11.08.1987год. на ИК на ОНС-София, околовръстен строителен полигон на махала „Орлин“, землище на град Своге.

УВАЖАЕМИ дами и господа,

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община – Своге Ви  съобщава,  че е издадена Заповед № 1316/02.09.2020год. на Кмета на Общината, за прокарване на временен път по трасето на улицата с ОТ 28-27-26-25-24-23-22-21-19-18-17-15-14-13-12-11 от проектоплана за улична регулация за територията на околовръстен полигон на махала „Орлин“, град Своге, Софийска област, на План за улична регулация /ПУР/, при условията на чл.16а от ЗУТ на имот с идентификатор 65869.31.9901, вид на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, част от одобрен с решение №84/11.08.1987год. на ИК на ОНС-София, околовръстен строителен полигон на махала „Орлин“, землище на населеното място.

Преписката се намира в дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге. Справки по нея могат да се извършват във всеки работен ден от седмицата в рамките на работното време.

Съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва по реда на АПК от заинтересованите страни в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез община Своге до Административен съд-София.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:   (п)

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1270/26.08.2020г.)

 

 

Share