Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И:

І. Общински съвет Своге отменя Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге, приета с Решение № 9 по Протокол № 1 от 30.01.2007 год. на ОбС Своге.

ІІ. Общински съвет Своге приема Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге.

 М О Т И В И

към

проекта на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)

 В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност общинските съвети трябва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност /изм. и доп. ДВ. бр. 71 от 11 август 2020г./ и Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти /изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2020г./, което налага приемане на наредба, уреждаща въпросите от местно значение.

Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят:

Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на община Своге, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.

Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

 През последните месеци зачестиха сигналите от граждани и кметове и кметски наместници на населени места, отнасящи се до отглеждането на селскостопански животни, както и замърсяването на улиците и прилежащи площи с оборски тор. Липсата на ясна и подробна правна уредба за извършването на тази дейност в много случаи води до конфликти между частния и обществения интерес.

С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:

За прилагане на Проекта за нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Своге не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемането на наредбата се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1270/26.08.2020 г. 

 изготвил:

Мария Владимирова – гл.юрисконсулт

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове:

Share