Обява от Общинска служба „Земеделие“

Общинска служба по земеделие – гр. Своге на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година, че са изготвени проект на карта  на масивите за ползване и  регистри  по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на постигнати споразумения за землищата на територията на община Своге.

Регистъра съдържа данни за:

– масивите за ползване;

– ползвателите;

– номерата на имотите по кадастралната карта, площта, категорията, начинът   на трайно ползване, правното основание за ползването;

– имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Регистрите и картата се намират в общинска служба по земеделие  –  гр. Своге, ул.“Ал. Стамболийски“ №3, ет.3

ОСЗ-гр. Своге

Share