Обявление за изменение на ПУП – с.Церово

Изх №94-А287

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ….1272…/….26.08...2020г. е наредено да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация (ИПР) на с. Церово за изменение на част от регулационните линии на УПИ IX-265 в кв.43 по имотните граници на имот пл.№ 265, с цел: изключване от границите на УПИ IX-265 на включените в него 20кв.м от им.пл.№ 266, и включване в същия УПИ на частите от им.пл.№ 265, включени в съседни УПИ (придадени по см.на ЗТСУ-отм. към съседни парцели, и с неуредени сметки по регулация), при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания.   

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на общината” при община Своге.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:

за КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(Зап.№ 1270/26.08.2020г.)                              

Share