Обявление на изменение на ПУП – с.Церово

Изх №1032-3

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че със Заповед № ….1276…/….26.08...2020г. е наредено да се изработи Проект за изменение на Плана за регулация (ИПР) на с. Церово за  промяна предназначението на УПИ V-679„За социални дейности“ в УПИ V-679„За детска градина“, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания.

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на общината” при община Своге.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:

за КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(Зап.№ 1270/26.08.2020г.)                                                                              

 

 

 

Share