Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Д-109

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед №1267/25.08. 2020г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи по искане от заинтересованите лица – Община Своге, собственик на имот пл. № 958 (с площ от 2 915 кв.м.) и на 605/1000 ид.ч. от имот пл.№ 963, попадащи в УПИ III-За обединено детско заведение, кв.105, гр.Своге, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.105 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  който се състои в обособяване на два УПИ: УПИ III-За обединено детско заведение (с площ  от 3 459 кв.м) и част от им.пл.№ 963 на нов УПИ XII963 За СЦАСД (с площ от 395 кв.м).

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 341/06.03.2020г.)

Share