Община Своге продължава предоставянето на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

С шест месеца е удължен срокът по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01 от 19.06.2016г, който се изпълнява от Община Своге успешно вече повече от година. Това стана възможно благодарение на усилията на общинското ръководство и осигуряването на средства в размер на 528 227.08 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Освен досегашните услуги, на потребителите ще бъдат предоставяни и почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги. Срокът за изпълнение на дейностите е шест месеца, считано от 02.10.2020г.

Целите на проекта са свързани с подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Share