Обявление

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следните имоти:

  1. Част от имот пл. №435, попадаща в УПИ XIV435, с площ от 175 кв.м. в квартал 27 по подробния устройствен план на село Свидня;
  2. УПИ XV435, с площ от 260 кв.м. в квартал 27 по подробния устройствен план на село Свидня.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

 

Share