Обявление

Изх.№ 26-00-847

23.11.2020год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №1661/23.11.2020г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за разделянето на УПИ III-„За производствена дейност“ на два нови УПИ: III-„За производствена дейност“, с площ от 840 кв.м. и V-„За производствена дейност“, с площ от 1160 кв.м., кв.1.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 

С уважение,

 ЕМИЛ ИВАНОВ:

 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Share