Съобщение от Дирекция Местни данъци и такси

ДО:   Месруре Назимова Неджибова

Адрес за кореспонденция: Община Своге, с. Реброво, мах. Огорелица  № 317

Адрес по чл. 8 от ДОПК : Община Своге, с. Реброво, мах. Огорелица  № 317

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност – Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 1354-1/14.12.2020г.         

 В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Share