Съобщение от Дирекция „Местни данъци и такси“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

№01/ 08.01.2021г. 

ДО:   ,, МД-МЕБЕЛ ГРУП‘‘ ООД                

ЕИК по Булстат:    131163815

Адрес за кореспондеция:  гр.София 1000, район Възраждане, ул.,,Брегалница‘‘, №119

Адрес по чл. 8 от Допк :   гр.София 1000, район Възраждане, ул.,,Брегалница‘‘, №119

Представлявано от: Димитринка Филипова Димитрова                                 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 01-1/07.01.2021г.

 В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне:08.01.2021г.

Share