Проект на Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на Спортна зала „ИВАН ВАЗОВ“ – град Своге.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА „ИВАН ВАЗОВ“ – ГРАД СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 26 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Своге приема Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на Спортна зала „ИВАН ВАЗОВ“ – град Своге.

ВНОСТИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО     

 

М О Т И В И   

КЪМ ПРОЕКТА НА Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на

Спортна зала „ИВАН ВАЗОВ“ – град Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, общините насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като: финансово подпомагат развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с националната програма, създават условия за практикуване на спорт и достъп до спортните обекти – общинска собственост, изграждат и обновяват спортните обекти – общинска собственост.

На основание чл. 102, ал. 3 от ЗФВС спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.

Условията и редът за използването на спортните обекти се определят със наредба на съответния общински съвет – за спортни обекти – общинска собственост.

  1. Цели, които се поставят:

Основна цел при приемане на Наредбата, е детайлно регламентиране на реда и условията за ползване на Спортна зала „ИВАН ВАЗОВ“ – град Своге.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от приемане на наредбата са следните: Предлаганата наредба ще определи условията и реда за предоставяне за ползване на Спортна зала „ИВАН ВАЗОВ“ – град Своге, за нуждите на физическото възпитание и спорта. Чрез приемането й ще се създадат ясни правила и процедури при предоставянето за  ползване на спортната база и ще гарантира прозрачност на процеса.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.   

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Свали прикачените файлове:

Share