Проект за допълнение на Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12 от Закона за автомобилните превози, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. е), чл. 115, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, при спазване изискванията на чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 75, чл. 76, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет Своге допълва Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

  • В Раздел Раздел V Такси за административни услуги, се създава нов чл. 108а.

            „чл. 108а. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събират следните такси:

– за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.

– за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – такса 10 лв.

– за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – такса 100 лв.

– за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация – такса 10 лв.“.

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС Своге да изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направеното допълнение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге във вестник „Своге 7” след влизане на решението в сила.ВНОСИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО 

 

М О Т И В И     

КЪМ ПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

В сила от 01.01.2021 г. е изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, като §8 от същия въвежда изменение в текста на чл. 12 от Закона за автомобилните превози, касаещ извършването на таксиметрови превози. Съгласно чл. 12, ал. 2 от посочения закон, на кметовете на общини се вменява задължението за издаване на удостоверения за регистрация на търговци с цел осъществяване на таксиметрови превози, като това задължение може да бъде делегирано на оправомощени от тях лица. Поради това обстоятелство се налага определяне на стойността на административната услуга, която ще се предоставя на заинтересованите лица на територията на община Своге. По аргумент от нормата на чл. 12, ал. 5, изречение първо от Закона за автомобилните превози, кметовете на общини и оправомощени от тях лица имат достъп до нарочен регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в който да отразяват вписването, отписването и промени в данните на издадените удостоверения. Следва да бъдат определени размерите на таксите на административните услуги за издаване на удостоверения за регистрация на търговци, желаещи да осъществяват таксиметрови превози, за промяна в обстоятелствата по издадените удостоверения, за промяна в списъка на водачите и автомобилите на издадените удостоверения за регистрация и за издаване на дубликат на удостоверение. По отношение на услугата по прекратяване на регистрация е възприет подходът на включване стойността на тази услуга в стойността на услугата по издаване на удостоверение, поради което за нея няма да се формира отделна стойност.

Нормативната уредба на материята, свързана с местните такси и цени на услуги, събирани от всяка общинска администрация, е Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. На местно ниво Общински съвет Своге е приел Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге. В чл. 6, ал. 1, б. е) от ЗМДТ е записано, че общините събират такси за предоставяните от тях административни услуги. В Закона за местните данъци и такси е обособен Раздел VII, който е посветен специално на видовете административни услуги, за които общинската администрация следва да събира такси. В този раздел не се говори изрично за издаване на удостоверения за регистрация на търговци, желаещи да осъществяват таксиметрови превози, но съгласно чл. 115, ал. 1 „за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса“. Тъй като издаването на въпросните удостоверения за регистрация е вменено на Кмета на община Своге по силата на закон Закона за автомобилните превози, е наложително Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге да се допълни с такса за новата административна услуга. С оглед на този аргумент следва, че за административните услуги за промяна в обстоятелствата по издадените удостоверения, за промяна в списъка на водачите и автомобилите на издадените удостоверения за регистрация и за издаване на дубликат на удостоверение, също трябва да се определят съответни такси.

Действащите в момента такси са определени в чл. 100 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

– за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв.

– за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство – такса 10 лв.

– за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – такса 100 лв.

– за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация – такса 10 лв.

  1. Цели, които се поставят:

Целта на приемането на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге е привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със законодателните промени, въведени в Закона за автомобилните превози, касаещи задължението на Кмета на община Своге да издава удостоверения за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз на пътници, посредством допълване на наредбата.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За приемането на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати са привеждането на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге в съответствие със законодателните промени, въведени в Закона за автомобилните превози, касаещи задължението на Кмета на община Своге да издава удостоверения за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз на пътници, както и реализирането на нови финансови постъпления в бюджета на община Своге от предоставянето на новите видове административни услуги.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото приемане на допълнение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге е в съответствие с нормативните актове от повисока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приемането на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за автомобилните превози, Закона за местните данъци и такси, Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалният кодекс, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на Република България.

ЕМИЛ ИВАНОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Принтирай страницата Принтирай страницата

Share