Успешно приключва изпълнението на проект „Патронажна грижа – Компонент 3

На 28.02.2021г. приключва изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01 по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“. В проекта бяха обхванати над 300 потребители. Освен социална подкрепа, представителите на целевите групи получиха  дезинфектанти и лични предпазни средства във връзка с превенцията от Ковид- 19, както и дълготрайни хранителни продукти. 

      Вече стартира и процесът по подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”,  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса. Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Share