Обявление за проект за Наредба за организация и контрол на паркирането

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПАРКИРАНЕТО

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на чл. 14 от от Наредба за организация и контрол на паркирането на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg.

Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срока за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Своге да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на община Своге и предвид кратките срокове за разглеждане на жалбата по адм. д. № адм.д. № 1284/2020 г. в открито съдебно заседание от Административен съд – София област.

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99 от Закона за движението по пътищата, чл. 6, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет Своге приема изменение на чл. 14 от Наредба за организация и контрол на паркирането, както следва:

„Чл. 14. (1) Картата за „Паркиране на лице с увреждане“  се издава след подаване на заявление до Кмета на община Своге. Заявленията могат да се подават в Община Своге включително по електронен път от персонален профил на заявител, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване с електронен подпис.

(2) Кметът на община Своге назначава постоянна Комисия за разглеждане на подадените заявления. Комисията има право да изисква допълнителни документи за удостоверяване на обстоятелствата.

(3) Документите, които лицето с увреждане или неговия представител трябва да приложи към заявлението са следните:

  1. лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи – за чуждите граждани;
  2. валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Срокът на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 13 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК/НЕЛК;
  3. актуална цветна снимка – паспортен формат;
  4. документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Община Своге) – оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо) – оригинал (за сверяване).

(4) Картите по предходната алинея се издават за срок от една година, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК, НЕЛК.

(5Картата за „Паркиране на лице с увреждане“ се издава по образец, стандартизиран в Европейския съюз, като е ламинирана, светло синя с бял символ за “инвалид” на тъмно син фон и включва дата на издаване, сериен номер, имена, подпис и снимка на притежателя й, холограмен знак и други елементи.

(6) Лицето с увреждане или неговия представител заплаща цената на картата, определена от общината, но не повече от разходите по издаването й.

(7) Картите, издадени по образеца от други държави на ЕС и градове на България са валидни и за „СИНЯ ЗОНА“ на гр. Своге при спазване на разпоредбите на настоящата наредба.“

М О Т И В И

към проекта за изменение за изменение на чл. 14 от от Наредба за организация и контрол на паркирането

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

   Пред Административен съд – София област е образувано адм.д. № 1284/2020 г. по жалба на Фондация „Гринберг“, ЕИК: 205966183 от гр. Пловдив, срещу чл. 14 от Наредба за организация и контрол на паркирането, приета с Решение 682, Протокол № 47, от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 04.06.2018 г. В жалбата са изложени мотиви за наличие на пропуск в процедурата по приемане на Наредба за организация и контрол на паркирането, който води до нейната незаконосъобразност в частта й отнасяща се до хората с увреждания, а именно по отношение на чл. 14. Към момента на приемане на наредбата е бил в сила Закон за интеграция на хората с увреждания, отменен с § 2 от ПЗР на Закона за хората с увреждания. Чл. 8 на отменения Закон за интеграция на хората с увреждания е предвиждал, че при изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с хора с увреждания, Агенцията за хора с увреждания, дава задължително становище. В Закона за хората с увреждания също е предвидено, че Агенцията за хора с увреждания участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания и дава становища по тях – чл. 10, ал. 3, т. 9.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

– законосъобразност на прилаганите текстове. 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба се отнася до подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

ВНОСИТЕЛ: /п/

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share