Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№04/25.03.2021г.

ДО:   ,, ДИС ИС БЪЛГЕРИА ЛТД‘‘ ООД                

ЕИК по Булстат:    175142242

Адрес за кореспондеция: гр. София, р-н Лозенец, ул.Якубица  №19, ет. 5

Адрес по чл. 8 от Допк : гр. София, р-н Лозенец, ул.Якубица  №19, ет. 5

Представлявано от: Питър Джон Маклафлин                                 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 1335-1/23.11.2020г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне:25.03.2021г..

Share