Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№05/29.03.2021г. 

ДО:   „АВАКИЯ ДАТА ДИСПАЧ“ ЕООД

ЕИК по Булстат:    200817075

Адрес за кореспонденция: с. Мали извор 9474, ул. „Първа“ №7

Адрес по чл. 8 от ДОПК : с. Мали извор 9474, ул. „Първа“ №7

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова Петрова на длъжност – Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 02-1/14.01.2021г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР:

Дата на поставяне: 29.03.2021г.

Share