Първа копка по проект  „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“

На 30.07.2021г. в град Своге бе осъществена официална церемония „Първа копка“ на проект  „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01, одобрен за финансиране по Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тържествен водосвет бе отслужен от отец Константин, който пожела успех на всички участници в строителството и приключване в срок на проектните дейности. Символичната първа копка Иванов извършиха инж. Валентин Михайлов – заместник-кмет на Община Своге и Ръководител на проекта, г-н Веселин Запрянов – председател на Общински съвет и инж. Румен Сачански – директор на Областно пътно управление- София. Бенефициент на проекта е Община Своге като Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява съфинансиране в размер на  28 942 674, 62 лева. На церемонията присъстваха представители на фирмата – изпълнител, строителен надзор, служители на общинска администрация, жители на квартал Старо село, където ще бъдат извършвани укрепителните дейности, медии. Общата стойност на проекта е 35 742 647,42 лева, като от тях 6 799 972, 80 лева бюджет на Община Своге, предоставен от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020г. Срокът на изпълнение е 29 месеца от датата на влизане в сила на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-49/02.06.2020г. между Община Своге и Министерство на околната среда и водите- Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“2014-2020г. След успешното провеждане на обществените поръчки, бяха сключени договори за  изпълнение на СМР с „Нивел Строй“ ЕООД, авторски надзор с „Геозащита Своге“ ДЗЗД и строителен надзор с Обединение „Воднадзор Русе 2019“.

В 12ч. в сградата на НЧ „Градище 1907“ бе проведена  откриваща пресконференция, на която бяха представени целите и основните дейности, екипа на проекта и резултатите от укрепяването на свлачищния район. Ръководителят на проекта инж. Михайлов изказа благодарности към всички колеги, които в продължение на 5 години работиха по подготовката на проекта и подчерта дългия път, който общинското ръководство извървя по отношение осигуряване на допълнително съфинансиране, което ще позволи укрепяване на свлачището в неговата цялост. Благодарност беше изказана и към представителя на АПИ г-н Сачански за ефективното партньорство във връзка с изпълнение на проекта. Предстои Агенцията да възложи своята част от строителството и да стартира изпълнението на строителните дейности по останалите линии от свлачищния участък в най-скоро време. Заместник-кметът използва възможността да благодари и на всички жители на квартал Старо село, които оказаха съдействие на общината при подготовката на проектното предложение и декларираха своето съгласие да бъдат извършени укрепителни дейности в техните имоти.

  „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“ е един от най- мащабните инфраструктурни проекти от изключително важно социално- икономическо значение, реализирани на територията на община Своге, чието изпълнение ще намали значително дела на населението в риск от свлачищните процеси и ще осигури устойчивост при възникване на бедствия.