Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№15/04.08.2021г.

ДО:,, ДИС ИС БЪЛГЕРИЯ ЛТД ‘‘ ООД

ЕИК по Булстат: 175142242

Адрес за кореспондеция:гр.София, р-н Лозенец, ул.Якубица №19, ет.5

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр.София, р-н Лозенец, ул.Якубица №19, ет.5

Представлявано от:  ПИТЪР ДЖОН МАКЛАФЛИН

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 141-1/19.07.2021г..

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР: Дата на поставяне:04.08.2021г.