Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№14/04.08.2021г. 

ДО:,, ГРУП М СЪРВИСИЗ ‘‘ ЕООД

ЕИК по Булстат: 200501020 

Адрес за кореспондеция:гр.София, р-н Илинден, бул.Александър Стамболийски 186, бл.50 вх.1, ет.1, ап.1

Адрес по чл. 8 от ДОПК : :гр.София, р-н Илинден, бул.Александър Стамболийски 186, бл.50 вх.1, ет.1, ап.1

Представлявано от:  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 139-1/16.07.2021г..

 В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА – ИНСПЕКТОР

Дата на поставяне:04.08.2021г..